جستجوی پزشکان

ویزیت پزشک عمومی

ویزیت پزشک عمومی

ویزیت پزشک عمومی

پزشکان عمومی این مرکز برای بیمارانی که توان رفتن به بیمارستان یا مرکز درمانی را ندارند پس از اعلام از مرکز ارتباطات بر بالین بیمار حاضر می شوند و درمان لازم را انجام می دهند .

تماس با ما