جستجوی پزشکان

پانسمان معمولی و زخم بستر در منزل

چهارشنبه 01 ژانویه 2020

پانسمان معمولی و زخم بستر در منزل

یکی از مهمترین عملیات پرستاری پانسمان معمولی و زخم بستر در منزل میباشد چرا که زخم در صورتیکه کورد درمان علمی و قابل قبولی نشود به راحتی به بافت های زیرین و عمیق تر بدن راه یافته و به کلی بافت را تخریب میکند. پانسمان معمولی و زخم بستر در منزل اصولی و صحیح یکی از کارهایی است که جلوی این اتفاق را گرفته و به بهبود هر چه بهتر و بیشتر زخم کمک میکند.

پانسمان

پانسمان معمولی و زخم بستر در منزل

مرکز شفا طب عرفان با به خدمت در آوردن پرستاران مجرب آماده ارائه کلیه خدمات پزشکی و پرستاری در منزل از جمله پانس

تماس ( خط 4 رقمی )